حریم خصوصی تفاضلی

Privacy-Preserving Crowd-Sourced Statistical Data Publishing with An Untrusted Server

اخیرا جمع‌آوری داده‌های آماری و انتشار آن‌ها باعث ایجاد برنامک‌های جدید و کاربردی شده‌اند. برنامک‌ تحلیل و بررسی آنی ترافیک می‌تواند یکی از شاخص‌ترین آن‌ها… ادامه »Privacy-Preserving Crowd-Sourced Statistical Data Publishing with An Untrusted Server

Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release Under Temporal Correlations

بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌های انجام شده در زمینه حریم خصوصی تفاضلی بر این فرض استوار بوده که داده‌های تولید شده در بازه‌های زمانی مختلف… ادامه »Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release Under Temporal Correlations