احمد محمدی

Frequent Itemsets Mining with a Guaranteed Local Differential Privacy in Small Datasets

کاوش مجموعه آیتم‌های مکرر (frequent itemset mining) به دلیل کاربردهای عملی فراوان، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. اما برای شناسایی مجموعه آیتم‌های… ادامه »Frequent Itemsets Mining with a Guaranteed Local Differential Privacy in Small Datasets

Correlated Differential Privacy Protection for Mobile Crowdsensing

حس‌گری جمعی سیار (Mobile CrowdSensing)، پارادایمی است که طی سالیان گذشته توسط نرم‌افزارهای کاربردی برای جمع‌آوری داده‌های کلان توسط دستگاه‌‌های موبایل پراکنده مورد استفاده قرار… ادامه »Correlated Differential Privacy Protection for Mobile Crowdsensing

Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release Under Temporal Correlations

بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌های انجام شده در زمینه حریم خصوصی تفاضلی بر این فرض استوار بوده که داده‌های تولید شده در بازه‌های زمانی مختلف… ادامه »Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release Under Temporal Correlations