منابع

ارائه: حریم خصوصی تفاضلی در اداره سرشماری ایالات متحده

در این ارائه به بررسی اصول و مفاهیم اساسی حریم خصوصی تفاضلی پرداخته شده و نتایج استفاده از آن برای جمع‌آوری داده‌های سرشماری توسط اداره… ادامه »ارائه: حریم خصوصی تفاضلی در اداره سرشماری ایالات متحده